Example phrase in chinese No.4149

1st tone
4th tone
jiào
3rd tone   3rd tone   2nd toneno tone
李小龙。
Lǐ Xiǎolóng。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
jiào
name
call
cry
shout
李小龙
Lǐ Xiǎolóng
Bruce Lee

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sì bǎi wǔ shí liù
2456
Random Word
博物馆
bówùguǎn
Show Translation