Example phrase in chinese No.4161

3rd tone
2nd tone
shí
4th toneno tone
岁。
suì。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
shí
ten
      
suì
year (age)
measure word for years (age)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān liù bǎi sì shí liù
3646
Random Word
时刻
shíkè
Show Translation