Example phrase in chinese No.4161

3rd tone
2nd tone
shí
4th toneno tone
岁。
suì。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
shí
ten
      
suì
year (age)
measure word for years (age)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān èr bǎi wǔ shí èr
1252
Random Word
而且
érqiě
Show Translation