Example phrase in chinese No.4162

3rd tone
4th tone
èr
2nd tone
shí
3rd tone
4th toneno tone
岁。
suì。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
èr
two
      
shí
ten
      

five
      
suì
year (age)
measure word for years (age)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān liù bǎi qī shí èr
1672
Random Word
录取
lùqǔ
Show Translation