Example phrase in chinese No.4163

3rd tone
4th tone
2nd tone
shí
4th toneno tone
岁。
suì。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      

four
      
shí
ten
      
suì
year (age)
measure word for years (age)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān yī bǎi sān shí jiǔ
3139
Random Word
降低
jiàngdī
Show Translation