Example phrase in chinese No.4164

3rd tone
4th tone
liù
2nd tone
shí
3rd tone
4th toneno tone
岁。
suì。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
liù
six
      
shí
ten
      

five
      
suì
year (age)
measure word for years (age)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi sān shí
3230
Random Word
学校
xuéxiào
Show Translation