Example phrase in chinese No.4164

3rd tone
4th tone
liù
2nd tone
shí
3rd tone
4th toneno tone
岁。
suì。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
liù
six
      
shí
ten
      

five
      
suì
year (age)
measure word for years (age)

Youtube Learn Chinese
Options





What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi qī shí èr
2972
Random Word
zhōng
Show Translation