Example phrase in chinese No.4168

4th tone   4th tone
饭店
fàndiàn
4th tone
zài
2nd tone   4th tone
学校
xuéxiào
no tone
de
4th tone   no toneno tone
后面。
hòumian。
      Play audio
AudioChinese English
饭店
fàndiàn
restaurant
      
zài
be in (place)
       学校
xuéxiào
school
      
de
particle
       后面
hòumian
behind
later

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī bǎi èr shí wǔ
125
Random Word
劳驾
láojià
Show Translation