Example phrase in chinese No.4178

3rd tone
3rd tone   1st tone
已经
yǐjīng
1st tone
chī
no toneno tone
了。
le。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       已经
yǐjīng
already
      
chī
eat
      
le
particle (action finished or changed)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi jiǔ shí èr
1992
Random Word
结合
jiéhé
Show Translation