Example phrase in chinese No.4201

1st tone
4th tone
shì
3rd tone
2nd tone   no tone
朋友
péngyou
no tone
de
2nd tone   no toneno tone
朋友。
péngyou。
      Play audio
AudioChinese English
      

she
      
shì
be
yes
correct
      

I
me
       朋友
péngyou
friend
      
de
particle
       朋友
péngyou
friend

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān wǔ bǎi wǔ shí
4550
Random Word
适合
shìhé
Show Translation