Example phrase in chinese No.4208

2nd tone
méi
4th tone   no toneno tone
事儿。
shìr。
      Play audio
AudioChinese English
      
méi
not / no (past tense)
not have
事儿
shìr
things

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sān bǎi sān shí jiǔ
1339
Random Word
估计
gūjì
Show Translation