Example phrase in chinese No.4215

3rd tone
2nd tone   no tone
觉得
juéde
4th tone
1st tone   no toneno tone
舒服。
shūfu。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       觉得
juéde
feel
think
      

no
not
un-
won't
       舒服
shūfu
comfortable

Youtube Learn Chinese
Options





What number is this?
èr qiān líng jiǔ shí èr
2092
Random Word
实行
shíxíng
Show Translation