Example phrase in chinese No.4215

3rd tone
2nd tone   no tone
觉得
juéde
4th tone
1st tone   no toneno tone
舒服。
shūfu。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       觉得
juéde
feel
think
      

no
not
un-
won't
       舒服
shūfu
comfortable

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān wǔ bǎi liù shí
2560
Random Word
信任
xìnrèn
Show Translation