Example phrase in chinese No.4222

1st tone
1st tone
穿
chuān
1st tone   4th tone
黑色
hēisè
no tone
de
4th tone   1st toneno tone
大衣。
dàyī。
      Play audio
AudioChinese English
      

she
       穿
chuān
wear
put on
黑色
hēisè
black color
      
de
particle
大衣
dàyī
jacket

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān wǔ bǎi èr shí wǔ
2525
Random Word
思考
sīkǎo
Show Translation