Example phrase in chinese No.4226

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone
3rd tone
xiǎng
4th tone
3rd tone
jiǎn
2nd tone   no toneno tone
头发。
tóufa。
      Play audio
AudioChinese English
       今天
jīntiān
today
      

I
me
      
xiǎng
want to
think
      

go

jiǎn
cut
       头发
tóufa
hair (head)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi èr shí qī
2927
Random Word
文件
wénjiàn
Show Translation