Example phrase in chinese No.4228

3rd tone
qǐng
3rd tone
zhǐ
3rd tone
jiǎn
4th tone   3rd tone   no toneno tone
一点儿。
yìdiǎnr。
      Play audio
AudioChinese English
      
qǐng
please
ask for
invite
request
      
zhǐ
only
just
measure word for animals

jiǎn
cut
一点儿
yìdiǎnr
a bit

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān liù bǎi sān shí jiǔ
3639
Random Word
地球
dìqiú
Show Translation