Example phrase in chinese No.4237

3rd tone
1st tone   1st tone
今天
jīntiān
2nd tone
méi
4th tone   1st toneno tone
化妆。
huàzhuāng。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       今天
jīntiān
today
      
méi
not / no (past tense)
not have
       化妆
huàzhuāng
make up

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān qī bǎi qī shí jiǔ
3779
Random Word
样子
yàngzi
Show Translation