Example phrase in chinese No.4239

3rd tone
3rd tone
hěn
3rd tone
hǎo
4th toneno tone
看。
kàn。
      Play audio
AudioChinese English
      

you
      
hěn
very
very much
quite
      
hǎo
good
fine
nice
      
kàn
look after
take care of
keep an eye on

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān yī bǎi èr shí liù
3126
Random Word
主张
zhǔzhāng
Show Translation