Example phrase in chinese No.4241

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone
gēn
3rd tone
4th tone
zài
4th tone   3rd toneno tone
一起。
yìqǐ。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       喜欢
xǐhuan
like
      
gēn
with
follow
      

you
      
zài
be in (place)
       一起
yìqǐ
together

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān èr bǎi jiǔ shí bā
4298
Random Word
资金
zījīn
Show Translation