Example phrase in chinese No.4253

3rd tone
yǒu
no tone
de
2nd tone
rén
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
3rd tone   4th tone
保护
bǎohù
2nd tone   no tone
别人
biéren
no tone
3rd tone
yǒu
no tone
de
2nd tone
rén
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone
bèi
2nd tone   no tone
别人
biéren
3rd tone   4th toneno tone
保护。
bǎohù。
AudioChinese English
      
yǒu
to have
      
de
particle
      
rén
human being
person
people
       喜欢
xǐhuan
like
       保护
bǎohù
protect
safeguard
       别人
biéren
someone else
      
yǒu
to have
      
de
particle
      
rén
human being
person
people
       喜欢
xǐhuan
like
      
bèi
particle (passive phrase)
cover
quilt
       别人
biéren
someone else
       保护
bǎohù
protect
safeguard

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān wǔ bǎi líng sì
2504
Random Word
qiān
Show Translation