Example phrase in chinese No.4255

3rd tone
no tone
de
2nd tone   1st tone
国家
guójiā
no tone
de
3rd tone   1st tone
首都
shǒudū
4th toneno tone
是。。。
shì。。。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
de
particle
       国家
guójiā
country
state
      
de
particle
       首都
shǒudū
capital (of the country)
      
shì
be
yes
correct

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān qī bǎi qī shí sān
3773
Random Word
xiàng
Show Translation