Example phrase in chinese No.4281

3rd tone   no tone
我们
wǒmen
2nd tone
xué
4th tone   3rd toneno tone
外语。
wàiyǔ。
      Play audio
AudioChinese English
       我们
wǒmen
we

xué
study
外语
wàiyǔ
foreign language

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān yī bǎi èr shí sì
1124
Random Word
纪录
jìlù
Show Translation