Example phrase in chinese No.4284

3rd tone
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
4th tone   3rd toneno tone
梦想。
mèngxiǎng。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
       梦想
mèngxiǎng
dream
wishful thinking

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi sì shí èr
2642
Random Word
发达
fādá
Show Translation