Example phrase in chinese No.4285

3rd tone
3rd tone
zhǐ
3rd tone
yǒu
4th tone   4th tone
睡觉
shuìjiào
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
4th tone
zuò
4th toneno tone
梦。
mèng。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
zhǐ
only
just
measure word for animals
      
yǒu
to have
       睡觉
shuìjiào
sleep
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
      
zuò
do
make
      
mèng
dream

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān èr bǎi líng bā
1208
Random Word
dǒng
Show Translation