Example phrase in chinese No.4294

3rd tone   no tone
我们
wǒmen
4th tone
shì
1st tone   4th tone   1st toneno tone
音乐家。
yīnyuèjiā。
      Play audio
AudioChinese English
       我们
wǒmen
we
      
shì
be
yes
correct
音乐家
yīnyuèjiā
musician

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān qī bǎi liù shí èr
3762
Random Word
zhǐ
Show Translation