Example phrase in chinese No.4295

3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   4th tone
教授
jiàoshòu
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
1st tone   2nd tone   1st toneno tone
科学家。
kēxuéjiā。
      Play audio
AudioChinese English
我的
wǒde
my
       教授
jiàoshòu
professor
teach
      
shì
be
yes
correct
      

one
      

measure word
科学家
kēxuéjiā
scientist

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān èr bǎi liù shí yī
4261
Random Word
热烈
rèliè
Show Translation