Example phrase in chinese No.4306

3rd tone
2nd tone
néng
1st tone
shuō
4th tone
màn
no tone
点儿
no toneno tone
吗?
ma?
      Play audio
AudioChinese English
      

you
      
néng
be able to
be capable of

shuō
speak
      
màn
slow
一点儿
yìdiǎnr
a bit
      
ma
particle (indicating a question)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi sān shí liù
2636
Random Word
优秀
yōuxiù
Show Translation