Example phrase in chinese No.4309

4th tone
zhè
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone
xīn
4th tone   2nd tone   1st toneno tone
自行车。
zìxíngchē。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
      
xīn
new
recently
       自行车
zìxíngchē
bike
bicycle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān qī bǎi wǔ shí
2750
Random Word
洗澡
xǐzǎo
Show Translation