Example phrase in chinese No.4312

4th tone
zhè
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone
xīn
4th tone   3rd toneno tone
电脑。
diànnǎo。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
      
xīn
new
recently
       电脑
diànnǎo
Computer

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān líng qī shí bā
2078
Random Word
梳子
shūzi
Show Translation