Example phrase in chinese No.4313

4th tone
zhè
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone
xīn
3rd tone   1st toneno tone
手机。
shǒujī。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
      
xīn
new
recently
       手机
shǒujī
cell phone

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān jiǔ bǎi wǔ shí wǔ
4955
Random Word
激动
jīdòng
Show Translation