Example phrase in chinese No.4325

3rd tone
4th tone
duì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone
xīn
no tone
de
3rd tone   4th tone
手链
shǒuliàn
4th tone
ài
4th tone
4th tone   3rd toneno tone
释手。
shìshǒu。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
duì
right
correct
for
我的
wǒde
my
      
xīn
new
recently
      
de
particle
手链
shǒuliàn
bracelet
      
ài
love
      

no
not
un-
won't
释手
shìshǒu
let loose
let go

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān wǔ bǎi èr shí èr
1522
Random Word
本领
běnlǐng
Show Translation