Example phrase in chinese No.4330

1st tone   no tone
他的
tāde
4th tone   no tone
爸爸
bàba
4th tone
huàn
no tone
le
2nd tone   4th toneno tone
癌症。
áizhèng。
      Play audio
AudioChinese English
他的
tāde
his
       爸爸
bàba
Dad

huàn
fall ill
      
le
particle (action finished or changed)
       癌症
áizhèng
cancer

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi èr shí bā
3228
Random Word
阶段
jiēduàn
Show Translation