Example phrase in chinese No.4332

3rd tone   no tone
我的
wǒde
3rd tone   1st tone
老师
lǎoshī
4th tone   4th tone
爱戴
àidài
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
no tone
de
3rd tone   3rd toneno tone
总理。
zǒnglǐ。
      Play audio
AudioChinese English
我的
wǒde
my
       老师
lǎoshī
teacher
       爱戴
àidài
love and respect
       中国
Zhōngguó
China
      
de
particle
       总理
zǒnglǐ
prime minister

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi liù shí èr
1962
Random Word
cún
Show Translation