Example phrase in chinese No.4334

1st tone   no tone
他们
tāmen
4th tone   4th tone
受到
shòudào
2nd tone   2nd tone
人民
rénmín
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
爱戴。
àidài。
      Play audio
AudioChinese English
他们
tāmen
they (male)
       受到
shòudào
obtain
receive
人民
rénmín
people
humans
      
de
particle
       爱戴
àidài
love and respect

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān liù bǎi yī shí sì
1614
Random Word
极其
jíqí
Show Translation