Example phrase in chinese No.4336

3rd tone   no tone
我们
wǒmen
1st tone   1st tone
应该
yīnggāi
4th tone   4th tone
爱护
àihù
1st tone
huā
3rd tone
cǎo
4th tone   4th toneno tone
树木。
shùmù。
      Play audio
AudioChinese English
       我们
wǒmen
we
       应该
yīnggāi
should
       爱护
àihù
cherish
treasure
      
huā
flower
spend (money)
      
cǎo
gras
树木
shùmù
tree
wood

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān qī bǎi qī shí sān
4773
Random Word
过分
guòfèn
Show Translation