Example phrase in chinese No.4337

3rd tone   no tone
我们
wǒmen
4th tone
1st tone   1st tone
应该
yīnggāi
3rd tone   2nd tone
打劫
dǎjié
3rd tone   1st toneno tone
警车。
jǐngchē。
      Play audio
AudioChinese English
       我们
wǒmen
we
      

no
not
un-
won't
       应该
yīnggāi
should
打劫
dǎjié
rob
steal
pillage
loot
警车
jǐngchē
police car

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi sān shí yī
1931
Random Word
坦率
tǎnshuài
Show Translation