Example phrase in chinese No.4339

3rd tone
1st tone
gēn
1st tone
4th tone
zài
4th tone   3rd tone
一起
yìqǐ
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
no tone
1st tone
1st tone
gēn
2nd tone   no tone
别的
biéde
3rd tone   1st tone
女生
nǚshēng
3rd tone
yǒu
4th tone   4th toneno tone
暧昧。
àimèi。
      Play audio
AudioChinese English
      

you
      
gēn
with
follow
      

he
      
zài
be in (place)
       一起
yìqǐ
together
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
      

he
      
gēn
with
follow
别的
biéde
other
somebody else
女生
nǚshēng
girl
young lady
      
yǒu
to have
       暧昧
àimèi
unclear
ambiguous

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān èr bǎi liù shí èr
4262
Random Word
piàn
Show Translation