Example phrase in chinese No.4340

1st tone   3rd tone
青岛
qīngdǎo
no tone
de
2nd tone   2nd tone
人民
rénmín
4th tone
zài
4th tone   no tone
这儿
zhèr
1st tone   1st tone   4th tone   4th toneno tone
安居乐业。
ānjūlèyè。
      Play audio
AudioChinese English
青岛
qīngdǎo
Qingdao (City)
      
de
particle
人民
rénmín
people
humans
      
zài
be in (place)
这儿
zhèr
here
       安居乐业
ānjūlèyè
peaceful life
happy with one's job

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì bǎi líng bā
408
Random Word
yíng
Show Translation