Example phrase in chinese No.4346

1st tone   no tone
她的
tāde
2nd tone   2nd tone   no tone
男朋友
nánpéngyou
2nd tone
4th tone
shì
3rd tone
no tone
de
4th toneno tone
菜。
cài。
      Play audio
AudioChinese English
她的
tāde
her
男朋友
nánpéngyou
boyfriend
      

no
not
un-
won't
      
shì
be
yes
correct
      

I
me
      
de
particle
      
cài
vegetable
food
dish

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān wǔ bǎi sān shí bā
2538
Random Word
适应
shìyìng
Show Translation