Example phrase in chinese No.4348

1st tone   4th tone
收获
shōuhuò
1st tone   4th tone
丝袜
sīwà
no tone
de
4th tone   2nd tone
季节
jìjié
4th tone
dào
no toneno tone
了。
le。
      Play audio
AudioChinese English
       收获
shōuhuò
harvest
gain
丝袜
sīwà
nylon stocking
      
de
particle
       季节
jìjié
season
      
dào
up to
arrive
      
le
particle (action finished or changed)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān líng bā shí èr
2082
Random Word
fāng
Show Translation