Example phrase in chinese No.4358

3rd tone
gěi
3rd tone
4th tone   3rd tone   no tone
一点儿
yìdiǎnr
4th tone   4th toneno tone
暗示。
ànshì。
      Play audio
AudioChinese English
      
gěi
give
for
      

I
me
一点儿
yìdiǎnr
a bit
       暗示
ànshì
suggest
hint

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān wǔ bǎi jiǔ shí èr
1592
Random Word
出现
chūxiàn
Show Translation