Example phrase in chinese No.4359

1st tone
4th tone   4th tone
暗示
ànshì
3rd tone
2nd tone   1st toneno tone
离开。
líkāi。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
       暗示
ànshì
suggest
hint
      

I
me
       离开
líkāi
leave

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān yī bǎi liù shí liù
3166
Random Word
发烧
fāshāo
Show Translation