Example phrase in chinese No.4362

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
2nd tone   no tone
什么
shénme
2nd tone
rén
3rd tone
gěi
3rd tone
4th tone   2nd toneno tone
按摩。
ànmó。
      Play audio
AudioChinese English
      

you
       喜欢
xǐhuan
like
       什么
shénme
what
any
whatever
      
rén
human being
person
people
      
gěi
give
for
      

you
       按摩
ànmó
massage

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān liù bǎi yī shí sì
4614
Random Word
必需
bìxū
Show Translation