Example phrase in chinese No.4363

2nd tone   3rd tone
如果
rúguǒ
3rd tone
1st tone   4th tone
生病
shēngbìng
no tone
le
3rd tone
1st tone   4th tone
需要
xūyào
4th tone   2nd tone
按时
ànshí
1st tone
chī
4th toneno tone
药。
yào。
      Play audio
AudioChinese English
       如果
rúguǒ
if
in case of
      

you
       生病
shēngbìng
fall ill
      
le
particle (action finished or changed)
      

you
       需要
xūyào
need
require
       按时
ànshí
on time
      
chī
eat
      
yào
medicine

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi sì shí yī
3241
Random Word
万一
wànyī
Show Translation