Example phrase in chinese No.4364

2nd tone   3rd tone
如果
rúguǒ
3rd tone
3rd tone
xiǎng
3rd tone
hěn
4th tone   1st tone
健康
jiànkāng
3rd tone
4th tone
yào
4th tone   2nd tone
按时
ànshí
1st tone   4th tone
吃饭
chīfàn
4th tone   2nd tone
按时
ànshí
4th tone   4th toneno tone
睡觉。
shuìjiào。
      Play audio
AudioChinese English
       如果
rúguǒ
if
in case of
      

you
      
xiǎng
want to
think
      
hěn
very
very much
quite
       健康
jiànkāng
healthy
health
      

you
      
yào
will
ask
demand
want
need to
       按时
ànshí
on time
吃饭
chīfàn
eat food
       按时
ànshí
on time
       睡觉
shuìjiào
sleep

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sì bǎi jiǔ shí qī
3497
Random Word
特殊
tèshū
Show Translation