Example phrase in chinese No.4365

3rd tone
4th tone
yào
4th tone   2nd tone
按时
ànshí
2nd tone
lái
4th tone   4th toneno tone
上课。
shàngkè。
      Play audio
AudioChinese English
      

you
      
yào
will
ask
demand
want
need to
       按时
ànshí
on time
      
lái
come
上课
shàngkè
participate in a class
in class

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
qī bǎi wǔ shí yī
751
Random Word
退
tuì
Show Translation