Example phrase in chinese No.4369

4th tone   4th tone
按照
ànzhào
3rd tone   no tone
你的
nǐde
1st tone   2nd tone
要求
yāoqiú
2nd tone   4th tone
学校
xuéxiào
4th tone
ràng
3rd tone
1st tone
jiāo
3rd tone
4th tone   3rd toneno tone
汉语。
Hànyǔ。
      Play audio
AudioChinese English
       按照
ànzhào
according to
你的
nǐde
your
       要求
yāoqiú
demand
ask
requirement
       学校
xuéxiào
school
      
ràng
invite
let
      

I
me
      
jiāo
teach
instruct
      

you
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
wǔ bǎi jiǔ shí sì
594
Random Word
强烈
qiángliè
Show Translation