Example phrase in chinese No.4374

3rd tone
4th tone   4th tone
现在
xiànzài
3rd tone
hěn
4th tone   1st tone
受伤
shòushāng
no tone
,
no tone
3rd tone
2nd tone   no tone
觉得
juéde
3rd tone
4th tone
zài
2nd tone
áo
4th tone   no toneno tone
日子。
rìzi。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       现在
xiànzài
now
      
hěn
very
very much
quite
       受伤
shòushāng
get injured
      

I
me
       觉得
juéde
feel
think
      

I
me
      
zài
be in (place)
      
áo
cook
endure
hold out
日子
rìzi
day
time

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr bǎi wǔ shí jiǔ
259
Random Word
shì
Show Translation