Example phrase in chinese No.4380

3rd tone
1st tone   no tone   no tone
巴不得
bābude
1st tone
1st tone
gēn
3rd tone
1st tone   3rd toneno tone
分手。
fēnshǒu。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       巴不得
bābude
wish something a lot
      

he
      
gēn
with
follow
      

I
me
       分手
fēnshǒu
split up
break up

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi wǔ shí èr
3252
Random Word
风俗
fēngsú
Show Translation