Example phrase in chinese No.4386

3rd tone
1st tone   no tone
她的
tāde
1st tone   no tone
衣服
yīfu
1st tone
tuō
4th toneno tone
掉。
diào。
      Play audio
AudioChinese English
      

particle (direct object)
她的
tāde
her
       衣服
yīfu
clothes
      
tuō
take off
      
diào
drop
fall

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān liù bǎi jiǔ shí yī
3691
Random Word
女人
nǚrén
Show Translation