Example phrase in chinese No.4386

3rd tone
1st tone   no tone
她的
tāde
1st tone   no tone
衣服
yīfu
1st tone
tuō
4th toneno tone
掉。
diào。
      Play audio
AudioChinese English
      

particle (direct object)
她的
tāde
her
       衣服
yīfu
clothes
      
tuō
take off
      
diào
drop
fall

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān qī bǎi wǔ shí sì
4754
Random Word
公平
gōngpíng
Show Translation