Example phrase in chinese No.4387

3rd tone
4th tone   3rd tone
电脑
diànnǎo
1st tone   4th toneno tone
关上。
guānshàng。
      Play audio
AudioChinese English
      

particle (direct object)
       电脑
diànnǎo
Computer
关上
guānshàng
disconnect
switch off

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān yī bǎi liù shí sì
2164
Random Word
吃亏
chīkuī
Show Translation