Example phrase in chinese No.4388

3rd tone
4th tone   3rd tone
电脑
diànnǎo
3rd tone   1st toneno tone
打开。
dǎkāi。
      Play audio
AudioChinese English
      

particle (direct object)
       电脑
diànnǎo
Computer
打开
dǎkāi
switch on
turn on
connect

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi qī shí liù
2676
Random Word
放暑假
fàngshǔjià
Show Translation