Example phrase in chinese No.4392

3rd tone
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   3rd tone
身体
shēntǐ
4th tone   1st toneno tone
弄脏。
nòngzāng。
      Play audio
AudioChinese English
      

particle (direct object)
我的
wǒde
my
       身体
shēntǐ
body
health
弄脏
nòngzāng
dirty
pollute

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān qī bǎi líng qī
4707
Random Word
拒绝
jùjué
Show Translation